תוכנית נגישות: הנגשת החברה למתנ"סים
תפקיד: רכזי נגישות
אשכול רכז נגישות במתנ"ס בית קנדה, פועל רבות למען נושא הנגישות בעיר.
הכר את אשכול לוי »